Privacy bij Stockpilot

Wij van Stockpilot (onderdeel van Jiyu Ninja BV) doen er alles aan om uw privacy te beschermen. Dit privacybeleid is van toepassing op alle websites die we bezitten en exploiteren en alle services die we leveren, inclusief onze online en mobiele services, en alle andere apps of services die we mogelijk aanbieden (bijvoorbeeld evenementen of trainingen). In het kader van deze mededeling noemen we ze gewoon onze ‘diensten’. Dit privacybeleid regelt onze praktijken voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van gegevens. Het beschrijft ook uw keuzes met betrekking tot gebruik, toegang en correctie van uw persoonlijke informatie. Als u het niet eens bent met de gegevenspraktijken die in dit privacybeleid worden beschreven, mag u onze diensten niet gebruiken.

Als we ‘persoonlijke gegevens’ zeggen, bedoelen we identificeerbare informatie over u, zoals uw naam, e-mailadres, adres, telefoonnummer, bankrekeninggegevens, betalingsinformatie, ondersteuningsvragen, opmerkingen van de gemeenschap, enzovoort. Als u niet kunt worden geïdentificeerd (bijvoorbeeld wanneer persoonlijke gegevens zijn samengevoegd en geanonimiseerd), is deze kennisgeving niet van toepassing. Bekijk onze Algemene voorwaarden voor meer informatie over hoe wij met uw andere gegevens omgaan.

Het is mogelijk dat we dit privacybeleid van tijd tot tijd moeten bijwerken. We zullen eventuele wijzigingen in het privacybeleid op deze pagina plaatsen en, als de wijzigingen aanzienlijk zijn, zullen we ervoor zorgen dat we u hiervan op de hoogte stellen, meestal via een e-mail.

Wie zijn we’?

Als we verwijzen naar ‘wij’ (of ‘onze’ of ‘ons’), betekent dat StockPilot. en haar volledige dochterondernemingen.

We bieden een gebruiksvriendelijk wereldwijd cloudsoftwareplatform voor kleine en middelgrote bedrijven en hun adviseurs. Voor gegevensbeschermingsdoeleinden van de Europese Unie is onze functionaris voor gegevensbescherming onze vertegenwoordiger en kan worden gecontacteerd via privacy@stockpilot.com wanneer wij optreden als verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot uw persoonlijke gegevens.

Hoe we informatie verzamelen

Wanneer u onze websites bezoekt of gebruik maakt van onze diensten, verzamelen wij persoonsgegevens. We zullen dergelijke persoonlijke gegevens alleen gebruiken en bekendmaken zoals beschreven in dit privacybeleid.

Informatie die u rechtstreeks aan ons verstrekt

Wanneer u bepaalde delen van onze websites en/of diensten bezoekt of gebruikt, kunnen wij u vragen om persoonsgegevens aan ons te verstrekken. We vragen bijvoorbeeld om uw contactgegevens wanneer u zich aanmeldt voor een gratis proefperiode, reageert op een sollicitatie of een e-mailaanbieding, een e-boek downloadt, deelneemt aan communityforums, zich bij ons aansluit op sociale media, deelneemt aan trainingen en evenementen, neem contact met ons op bij vragen of vraag om ondersteuning. Als u ons geen persoonlijke informatie wilt verstrekken, hoeft u dat niet te doen, maar het kan betekenen dat u bepaalde delen van onze websites of diensten niet kunt gebruiken.

Informatie die we automatisch verzamelen

Terwijl u onze site en services gebruikt, verzamelen we algemene informatie van het soort dat webbrowsers, servers en netwerkoperators doorgaans beschikbaar stellen. Deze omvatten zaken als uw IP-adres en apparaattype. We verzamelen ook informatie wanneer u door onze websites en diensten navigeert, inclusief welke pagina’s u hebt bekeken en op welke links u hebt geklikt. Deze informatie helpt ons problemen op te lossen, te begrijpen hoe u onze site gebruikt, onze producten en diensten te verbeteren en ervoor te zorgen dat we de best mogelijke ervaring blijven bieden.

Informatie die we van derden krijgen

De meeste informatie die we verzamelen, verzamelen we rechtstreeks van u. Soms kunnen we persoonlijke gegevens over u verzamelen uit andere bronnen, zoals openbaar beschikbare materialen of vertrouwde derde partijen zoals onze marketing- en onderzoekspartners. We gebruiken deze informatie om de persoonlijke gegevens die we al over u hebben aan te vullen, om onze diensten beter te informeren, personaliseren en verbeteren, en om de persoonlijke gegevens die u verstrekt te valideren.

Als we uw persoonlijke gegevens niet verzamelen, kunnen we u mogelijk niet al onze diensten leveren en zijn sommige functies en functies op onze websites mogelijk niet voor u beschikbaar.

Grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens (alleen EER-bezoekers)

Onze basis voor het verzamelen en gebruiken van de hierboven beschreven persoonlijke informatie hangt af van de betreffende persoonlijke informatie en de specifieke context waarin we deze verzamelen. Normaal gesproken zullen we echter alleen persoonlijke informatie van u verzamelen als we uw toestemming hebben om dit te doen, wanneer we de persoonlijke informatie nodig hebben om een contract met u uit te voeren, of wanneer de verwerking in ons legitieme belang is en niet terzijde wordt geschoven door uw belangen op het gebied van gegevensbescherming. of fundamentele rechten en vrijheden. In sommige gevallen kunnen we ook een wettelijke verplichting hebben om persoonlijke informatie van u te verzamelen.

Hoe we de informatie die we verzamelen gebruiken

We verzamelen informatie zodat u kunt profiteren van onze site, platforms, apps, producten en diensten. Met inachtneming van dit privacybeleid en uw gegevensvoorkeuren, kunnen we de informatie die we verzamelen voor sommige of alle van de volgende doeleinden gebruiken:

 • onze verplichtingen na te komen en u de overeengekomen producten en diensten te leveren;
 • uw account aan te maken, te onderhouden en te beheren;
 • onze site, platforms, apps, producten en diensten te onderhouden, problemen op te lossen en te verbeteren;
 • nieuwe producten en diensten ontwikkelen;
 • als uw voorkeuren dit toelaten, om u aanbevelingen en gepersonaliseerde producten en diensten te bieden;
 • het meten van de prestaties van onze site, platforms, apps, producten en diensten;
 • u, ons, onze site, platforms, apps, producten en diensten en het publiek beveiligen en beschermen;
 • voldoen aan onze wettelijke, regelgevende en fiscale rapportageverplichtingen;
 • met u communiceren over onze site, platforms, apps, producten en diensten, zoals om u op de hoogte te stellen van wijzigingen en updates, u te waarschuwen voor gegevens- of beveiligingsinbreuken en om u klantenondersteuning te bieden;
 • om met uw uitdrukkelijke toestemming promotie- en marketingmateriaal te maken of te verspreiden dat voor u relevant is;
 • voor kwaliteitsborging en opleidingsdoeleinden;

in het geval van alleen niet-persoonlijk identificeerbare informatie – of persoonlijke informatie alleen met uw uitdrukkelijke toestemming – om onszelf, onze producten en diensten en onze websites te promoten en op de markt te brengen (inclusief alle sociale-mediapagina’s die door ons worden onderhouden of beheerd, zoals Facebook, Instagram , Twitter, YouTube enz.); en elk ander gebruik dat aan u is geïdentificeerd op het moment van het verzamelen van uw persoonlijke informatie of zoals redelijkerwijs wordt overwogen door dit privacybeleid en onze algemene voorwaarden (de doeleinden).

Hoe we informatie delen die we verzamelen

Persoonlijke informatie die we verzamelen, blijft binnen het StockPilot-bedrijf, behalve in de volgende omstandigheden:

 • wanneer u ons expliciet toestemming geeft om uw gegevens te delen;
 • wanneer we deze delen met onze gelieerde ondernemingen, partners en andere vertrouwde organisaties waarmee we samenwerken om u producten en diensten te leveren;
 • wanneer we deze delen met vertrouwde externe serviceproviders en gegevensverwerkers zoals datacenters, webhosts, cloudopslag- en cloudsoftwareproviders, klantenondersteuningsproviders, betalingsverwerkers, incassobureaus, accountants en verzekeraars;
 • wanneer we het delen met potentiële verkopers of kopers van ons bedrijf of onze activa;
 • of wanneer we het delen met regelgevende instanties en andere relevante partijen met het oog op wettelijke of contractuele naleving, rapportagedoeleinden, of wanneer we te goeder trouw geloven dat openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om onze eigendommen of rechten, of de rechten van derden of de publiek in het algemeen.

Jou rechten

Het zijn uw persoonsgegevens en u heeft er bepaalde rechten aan. U kunt zich afmelden voor onze marketingcommunicatie door de afmeldinstructies onderaan onze e-mails te volgen of door een e-mail te sturen naar privacy@stockpilot.com .
Uw rechten omvatten het recht om:

 • weten welke persoonlijke gegevens we over u hebben, en om ervoor te zorgen dat deze correct en up-to-date zijn
 • een kopie van uw persoonsgegevens opvragen, of ons vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of te verwijderen
 • bezwaar maken tegen onze voortdurende verwerking van uw persoonlijke gegevens

U kunt deze rechten op elk moment uitoefenen door een e-mail te sturen naar privacy@stockpilot.com en wij zullen binnen een redelijke termijn na het verzoek op uw verzoek reageren.

We brengen doorgaans geen kosten in rekening voor redelijke verzoeken om toegang tot uw persoonlijke gegevens. We kunnen echter een redelijke vergoeding in rekening brengen, die aan u zal worden meegedeeld voordat we verder gaan met het verzoek, voor tijd en kosten als er een langere tijd nodig is om materiaal voor u te verzamelen en voor te bereiden.

Als u niet tevreden bent met de manier waarop we uw persoonlijke gegevens verwerken, kunt u ons dit laten weten door een e-mail te sturen naar privacy@stockpilot.com . We zullen uw klacht beoordelen en onderzoeken en proberen binnen een redelijke termijn contact met u op te nemen. Waar nodig zullen wij samenwerken met de Autoriteit Persoonsgegevens of een andere relevante autoriteit om uw klacht te behandelen en/of verbeteringen aan te brengen in onze systemen en processen.

Nauwkeurigheid

We nemen alle redelijke maatregelen die binnen onze macht liggen om ervoor te zorgen dat de persoonlijke informatie die we over u hebben, juist is. We nemen ook redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de informatie volledig en actueel is. We vertrouwen er echter ook op dat u ons op de hoogte stelt van eventuele wijzigingen in uw persoonlijke gegevens. U kunt uw persoonlijke gegevens met betrekking tot uw StockPilot-account ook wijzigen in het platform onder Instellingen.

Veiligheid

We doen er alles aan om uw persoonlijke gegevens te beschermen en hebben stappen ondernomen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens veilig worden behandeld en om ongeoorloofde toegang, verzameling, gebruik, openbaarmaking, kopiëren, wijziging, verwijdering of soortgelijke risico’s te voorkomen.

Hoewel we ernaar streven een veilige, beveiligde omgeving te creëren door te proberen de toegang tot de site te beperken tot legitieme gebruikers, kunnen we niet garanderen dat onbevoegden geen toegang krijgen. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, sluiten wij uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit ongeoorloofde toegang tot uw persoonlijke gegevens.

Wij zullen er alles aan doen om de Autoriteit Persoonsgegevens of een andere relevante autoriteit zo snel mogelijk te informeren na het optreden van een significante inbreuk in verband met persoonsgegevens die een risico vormt voor uw rechten en vrijheden als natuurlijke persoon. We zullen u ook zonder onnodige vertraging informeren, tenzij het risico voor uw individuele rechten en vrijheden laag is, bijvoorbeeld als de aangetaste gegevens goed versleuteld waren.

Neem onmiddellijk contact met ons op via privacy@stockpilot.com als u zich bewust wordt van ongeoorloofd gebruik van uw account door iemand anders of een andere inbreuk op de beveiliging.

Behoud

Hoe lang we uw persoonlijke gegevens bewaren, hangt af van wat het is en of we een doorlopende zakelijke behoefte hebben om deze te bewaren (bijvoorbeeld om u een door u gevraagde dienst te leveren).

We bewaren uw persoonlijke gegevens indien nodig om u onze diensten te verlenen of voor onze legitieme commerciële belangen zolang we een relatie met u hebben en voor een periode daarna wanneer we een doorlopend legitiem commercieel belang hebben om deze te behouden, in overeenstemming met ons beleid en onze praktijken voor het bewaren van gegevens. Na die periode zorgen we ervoor dat deze wordt verwijderd of geanonimiseerd.

Internationale overdracht van informatie

Uw gegevens kunnen worden verwerkt buiten het land waar u woont. Voor personen in de Europese Economische Ruimte (EER) betekent dit dat uw gegevens buiten de EER kunnen worden overgedragen. Ongeacht waar we uw gegevens gebruiken, verwerken of opslaan, we zullen ons houden aan de beschermingen uiteengezet in dit privacybeleid en relevante wetgeving. Wanneer we persoonlijke gegevens bekendmaken aan een derde partij in een ander land, hebben we veiligheidsmaatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens beschermd blijven.

Koekjes

Om deze site goed te laten werken, plaatsen we soms kleine gegevensbestanden, cookies genaamd, op uw apparaat. De meeste grote websites doen dit ook. Een cookie is een klein tekstbestand dat een website op de computer van een bezoeker opslaat en dat de browser van de bezoeker aan de website verstrekt telkens wanneer de bezoeker terugkeert. Het stelt de website in staat om uw acties en voorkeuren (zoals login, taal, lettergrootte en andere weergavevoorkeuren) gedurende een bepaalde periode te onthouden, zodat u ze niet steeds opnieuw hoeft in te voeren wanneer u terugkeert naar de site of blader van de ene pagina naar de andere.

Onze site maakt gebruik van cookies om ons te helpen u te identificeren van andere gebruikers, uw gebruik van onze site en uw voorkeuren voor websitetoegang bij te houden. We gebruiken of kunnen de volgende cookies gebruiken:

 • Strikt noodzakelijke cookies. Dit zijn cookies die nodig zijn voor de werking van onze site. Dit zijn bijvoorbeeld cookies waarmee u kunt inloggen op beveiligde delen van onze site, een winkelwagentje kunt gebruiken of gebruik kunt maken van e-factureringsdiensten.
 • Analytische/prestatiecookies. Ze stellen ons in staat om het aantal bezoekers te herkennen en te tellen en om te zien hoe bezoekers zich over onze site bewegen wanneer ze deze gebruiken. Dit helpt ons om de manier waarop onze site werkt te verbeteren, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat gebruikers gemakkelijk vinden wat ze zoeken.
 • Functionele cookies. Deze worden gebruikt om u te herkennen wanneer u terugkeert naar onze site. Dit stelt ons in staat om onze inhoud voor u te personaliseren, u bij naam te begroeten en uw voorkeuren te onthouden (bijvoorbeeld uw taalkeuze of regio).
 • Doelgerichte cookies. Deze cookies registreren uw bezoek aan onze site, de pagina’s die u hebt bezocht en de links die u hebt gevolgd. We zullen deze informatie gebruiken om onze site en de advertenties die erop worden weergegeven, beter af te stemmen op uw interesses. Voor dit doel kunnen we deze informatie ook delen met derden.

Houd er rekening mee dat derde partijen (waaronder bijvoorbeeld advertentienetwerken en aanbieders van externe diensten zoals webverkeeranalysediensten) ook cookies kunnen gebruiken, waarover wij geen controle hebben. Deze cookies zijn waarschijnlijk analytische/prestatiecookies of gerichte cookies.

U kunt cookies naar wens beheren en/of verwijderen—zie aboutcookies.org voor details. U kunt alle cookies die al op uw computer staan verwijderen en u kunt de meeste browsers instellen om te voorkomen dat ze worden geplaatst. Als u dit echter doet, moet u mogelijk elke keer dat u een site bezoekt handmatig bepaalde voorkeuren aanpassen en werken sommige services en functionaliteiten mogelijk niet.

Bedrijfsoverdracht

Als wij, of vrijwel al onze activa, zouden worden verworven, of in het geval dat we failliet gaan of failliet gaan, zou gebruikersinformatie een van de activa zijn die worden overgedragen of verworven door een derde partij. U erkent en gaat ermee akkoord dat als dergelijke overdrachten plaatsvinden, elke overnemer van ons bedrijf uw persoonlijke informatie mag blijven gebruiken zoals uiteengezet in dit privacybeleid.

Links naar websites van derden

Onze site kan links van en naar websites van derden bevatten. Als u op dergelijke links klikt, doet u dit op eigen risico en met inachtneming van het privacybeleid en/of de websitevoorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van dergelijke websites. We hebben geen controle over, en zijn niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk voor, de inhoud, privacypraktijken of websitevoorwaarden van dergelijke websites of enige informatie die u aan hen verstrekt. U dient het privacybeleid van deze derde partijen te lezen om erachter te komen hoe zij omgaan met uw persoonlijke gegevens wanneer u hun websites bezoekt.

Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Als u vragen of feedback heeft over dit privacybeleid of onze diensten, neem dan contact met ons op via privacy@stockpilot.com .

stockpilot-logo-white© – Alle rechten voorbehouden

Bedrijf

Abonneer

en blijf op de hoogte van alle updates en speciale aanbiedingen

Volg ons