De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op onze relatie met onze klanten:

1. Deze algemene voorwaarden zijn juridisch bindend

Suitup Group BV is de eigenaar en exploitant van de StockPilot-service (“de Dienst”). Uw gebruik van de Dienst is uitdrukkelijk afhankelijk van uw aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden van StockPilot (“Algemene Voorwaarden”). Door de Service te gebruiken, geeft u aan dat u onvoorwaardelijk akkoord gaat en accepteert dat u wettelijk gebonden bent aan deze Algemene voorwaarden. Geen enkele andere algemene voorwaarden van welke aard dan ook in enig document, geschrift of andere communicatie die door u aan StockPilot of haar functionarissen, werknemers, vertegenwoordigers of agenten met betrekking tot de Service is gedaan, is van toepassing op of bindend voor StockPilot.

2. Wijzigingen in deze overeenkomst of de services

StockPilot behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen. Dergelijke wijzigingen zijn effectief en juridisch bindend voor u wanneer ze op onze website voor de Service worden geplaatst of wanneer we redelijke inspanningen leveren om u op een andere manier op de hoogte te stellen. Raadpleeg deze Algemene voorwaarden regelmatig voor wijzigingen. Als u deze Service blijft gebruiken nadat gewijzigde Algemene voorwaarden op deze website zijn geplaatst of anderszins onder uw aandacht is gebracht, betekent dit dat u ermee instemt en accepteert dat u wettelijk gebonden bent aan de wijzigingen.

3. Toekenning van gebruikslicenties

A.
StockPilot verleent u hierbij een beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht om de Service te gebruiken, op voorwaarde dat u akkoord gaat met het volgende: –

i.
StockPilot kan, naar eigen goeddunken, zonder voorafgaande kennisgeving aan u en zonder aansprakelijkheid, uw account(s) en/of uw gebruik van de Dienst weigeren, voorkomen, beëindigen of opschorten indien, naar eigen goeddunken, StockPilot van de mening dat uw gebruik niet voldoet aan de specificaties of richtlijnen van StockPilot, of dat StockPilot als ongepast, illegaal of schadelijk voor zijn belangen kan beschouwen. Als StockPilot naar eigen goeddunken gebruikmaakt van deze paragraaf 3.A(i), is het niet verplicht om een deel van uw vooruitbetaalde abonnementen terug te betalen, indien van toepassing. Zonder beperking of afstand te doen van enig recht dat StockPilot kan hebben op grond van de wet of deze Algemene Voorwaarden met betrekking tot ongepast, illegaal of schadelijk gebruik, behoudt StockPilot zich het recht voor om alle kosten, schade of uitgaven die het mogelijk heeft gemaakt in verband met op dergelijk ongepast, illegaal of schadelijk gebruik van uw ongebruikte voorafbetaalde abonnementen, indien van toepassing, of om dit op een andere manier van u te claimen.
ii.
U stemt ermee in om te voldoen aan alle beleidslijnen of richtlijnen die StockPilot van tijd tot tijd kan introduceren of wijzigen. Het beleid of de richtlijnen van StockPilot kunnen betrekking hebben op technische specificaties, privacy, acceptabele inhoud en andere zaken, aangezien deze van tijd tot tijd naar eigen goeddunken door StockPilot kunnen worden gewijzigd.
iii.
U stemt ermee in dat u geen toegang verleent tot of enig onderdeel van de Service aan derden verstrekt; de Service, ondersteunende servers of netwerken handmatig of door middel van scripts, virussen of wormen wijzigen, verstoren of verstoren; de Dienst reproduceren, dupliceren, kopiëren, deconstrueren, verkopen, verhandelen of doorverkopen; of overmatige overbelasting van de systemen die StockPilot gebruikt om de Dienst te verlenen. iv. StockPilot kan, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving aan u, de Dienst, deze Algemene Voorwaarden en/of haar website op elk moment en van tijd tot tijd wijzigen, opschorten, wijzigen of intrekken.
v.
U bent als enige verantwoordelijk voor uw gebruik van de Service en vrijwaart StockPilot voor en vrijwaart StockPilot van alle verliezen, kosten en schade die door StockPilot worden geleden in verband met vorderingen van derden tegen StockPilot met betrekking tot uw gebruik van de Service en in verband met uw schending van deze Algemene voorwaarden of enig beleid of richtlijnen die StockPilot van tijd tot tijd kan introduceren.
vi.
Hierbij verklaart, garandeert en verbindt u zich met StockPilot dat te allen tijde, (a) u beschikt over alle rechten, toestemmingen, licenties en vergunningen die nodig of wenselijk voor u kunnen zijn om de materialen, afbeeldingen, logo’s, video’s, gegevens of informatie die u invoert in de Service (indien van toepassing) te gebruiken (“ Uw Inhoud”) op de manier en het doel waarvoor u Uw Inhoud gebruikt; (b) al uw inhoud voldoet aan alle toepasselijke wet- en regelgeving en geen inbreuk maakt op de rechten (inclusief, maar niet beperkt tot, intellectuele eigendomsrechten) van een derde partij.
vii.
U verklaart en garandeert aan StockPilot dat u over de volledige bedrijfsrechten, macht en bevoegdheid beschikt om in te stemmen met deze Algemene voorwaarden en de door u overeengekomen verplichtingen na te komen, en dat dit niet in strijd is met enige overeenkomst of verplichting waaraan u bent gebonden, of enige toepasselijke wet, regel of verordening.
viii.
U stemt er hierbij mee in dat StockPilot uw naam mag gebruiken, maar niet verplicht is, uw naam te gebruiken en naar u te verwijzen als gebruiker van de Dienst in alle publiciteit, persberichten, reclame- of marketingmateriaal, over de hele wereld en met behulp van elke vorm van media. Als u de handelsmerken van StockPilot wilt gebruiken of weergeven of StockPilot wilt vermelden in een publicatie, website, persbericht of op enige andere manier, moet u de voorafgaande schriftelijke toestemming van StockPilot verkrijgen.
ix.
U stemt ermee in dat u als enige verantwoordelijk bent voor het verkrijgen of verstrekken van hardware of software die u mogelijk nodig heeft om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Service, en voor eventuele schade of verlies die u lijdt als gevolg van de werking van dergelijke hardware of software, inclusief incompatibiliteit met platforms die door StockPilot worden gebruikt bij het leveren van de Service.
x.
U stemt ermee in dat StockPilot de enige eigenaar is van en het recht heeft om alle feedback die u op de Service geeft op welke manier dan ook te gebruiken, inclusief om bestaande producten en diensten te verbeteren of nieuwe producten en diensten te creëren.

B.
StockPilot behoudt zich alle rechten voor op de Dienst die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend in deze Algemene Voorwaarden.

C.
U stemt er hierbij mee in om StockPilot een wereldwijde, royaltyvrije, niet-exclusieve licentie te verlenen voor het publiceren, wijzigen, aanpassen, compileren, hosten en gebruiken (a) Uw Inhoud (inclusief, maar niet beperkt tot, het reproduceren in een materiële vorm, publiceren, uitvoeren, communiceren aan het publiek en het maken van een aanpassing van Uw Inhoud) met het doel u de Service te verlenen, en, (b) als StockPilot een communityforum biedt voor gebruikers van de Service om gebruikerstips uit te wisselen en hun opmerkingen en meningen, eventuele opmerkingen, meningen en ander materiaal dat u uploadt of publiceert op een dergelijk forum te publiceren.

4. Betalingsvoorwaarden

A.Door een account aan te maken en u te abonneren op de Service of uw abonnement op de Service te verlengen, geeft u aan akkoord te gaan met de kosten die worden opgelegd door: –
B.U stemt ermee in te voldoen aan alle betalingsvoorwaarden die StockPilot van tijd tot tijd kan opleggen. Het kan zijn dat u StockPilot vooraf, halfjaarlijks, driemaandelijks of maandelijks moet betalen om de Dienst te gebruiken. Uw abonnement kan automatisch worden verlengd bij of bijna afloopt tegen de abonnementstarieven die van toepassing zijn op het moment van verlenging. Maar zelfs als er een mogelijkheid bestaat om uw abonnement automatisch te verlengen, is het uitsluitend uw verantwoordelijkheid, en niet die van StockPilot, om ervoor te zorgen dat uw abonnement wordt verlengd voordat het afloopt, anders vervalt uw vermogen om de Service te gebruiken automatisch. StockPilot mag u niet vooraf op de hoogte stellen van een automatische verlenging. Als StockPilot om welke reden dan ook geen invloed kan hebben op deze automatische verlenging, loopt uw abonnement automatisch af. Voor abonnees die ervoor kiezen om met creditcard te betalen, kunnen abonnementskosten voor verlenging in rekening worden gebracht op de geregistreerde creditcard, tenzij StockPilot schriftelijk op de hoogte wordt gesteld van een wijziging of annulering met behulp van de tools of middelen die door StockPilot beschikbaar zijn gesteld.
C.Alle bedragen die u aan StockPilot moet betalen, kunnen worden vermeld exclusief belasting op goederen en diensten, of andere belastingen die op het abonnement kunnen worden geheven. Alle belastingen in buitenlandse jurisdicties en wetgevingen worden niet gedragen door StockPilot.

5. Looptijd, verlenging en beëindiging

A.Het abonnement wordt automatisch verlengd op de laatste dag van de abonnementsperiode van de klant. Om automatische verlenging van het abonnement te voorkomen, moet het abonnement 24 uur voor de laatste dag van de abonnementstermijn van de klant via het StockPilot-portaal worden opgezegd. StockPilot is niet verantwoordelijk om de klant te informeren over de verlenging van een abonnement vóór de verlengingsdatum.
B.Het Abonnement kan op elk moment worden opgezegd via het StockPilot-portaal. Het abonnement blijft gedurende de gehele abonnementsperiode actief en wordt beëindigd op de laatste datum van de looptijd (vervaldatum). Er wordt geen restitutie gegeven op betalingen die zijn gedaan voor de actieve abonnementsperiode.
C.StockPilot heeft het recht om haar relatie met u te beëindigen, zonder voorafgaande kennisgeving, als u een bepaling van deze Algemene Voorwaarden schendt of niet naleeft. Deze Overeenkomst en uw mogelijkheid om de Service te gebruiken, worden ook automatisch beëindigd bij het verstrijken van uw abonnement.
D.Na beëindiging kan StockPilot, naar eigen goeddunken, alle gegevens die u naar zijn systemen hebt geüpload, behouden. U stemt er echter mee in dat, afgezien van de verplichtingen die uitdrukkelijk in deze algemene voorwaarden worden vermeld, StockPilot niet verantwoordelijk is jegens u om uw gebruikersaccount of uw gegevens na beëindiging of anderszins), of claims die u kunt lijden in verband met hetzelfde of eventuele claims of acties die u in verband hiermee kunt hebben of ondergaan.

6. Uw gegevens, StockPilot’s gegevens, de opslag en verzending van uw gegevens en het StockPilot-privacybeleid

e.Als de beëindiging het gevolg is van het niet tijdig verlengen van uw abonnement, kunt u uw account reactiveren en toegang krijgen tot uw gegevens als verlenging onder dergelijke omstandigheden is ingeschakeld door StockPilot. Om dit te doen, moet u mogelijk abonnementskosten of kosten betalen die door StockPilot kunnen worden opgelegd, inclusief reactiveringskosten (indien van toepassing), binnen een periode die door StockPilot kan worden aangegeven, bij gebreke waarvan StockPilot uw gebruikersaccount permanent kan verwijderen en verwijderen ( s) en alle gegevens die u naar zijn systemen hebt geüpload.
A.U of uw klanten, partners of medewerkers, afhankelijk van wat van toepassing is, zijn de eigenaar van alle gegevens die u uploadt naar de Service (“Uw gegevens”). U stemt er hierbij mee in dat StockPilot de eigenaar is van alle andere gegevens dan uw gegevens, met inbegrip van door het systeem gegenereerde gegevens die door de dienst zijn gegenereerd of gegevens die zijn samengesteld op basis van gegevens die door alle gebruikers van de dienst in de dienst zijn ingevoerd op geaggregeerde basis (“gegevens van StockPilot” ). StockPilot mag alle Gegevens van StockPilot op elke gewenste manier gebruiken, inclusief om haar diensten te verbeteren of aan te passen, of om nieuwe producten en diensten te creëren of te ontwerpen.
B.U erkent en gaat ermee akkoord dat het karakter van internet internationaal is en dat StockPilot uw uitdrukkelijke toestemming heeft om uw persoonlijke of vertrouwelijke informatie, en die van uw gebruikers(en) en klanten, in en vanuit Den Haag, op te slaan en toegang te verlenen tot dergelijke informatie via internet te verzenden en af te leveren, wat de overdracht ervan over meerdere rechtsgebieden met zich mee kan brengen.
C.Het StockPilot-privacybeleid, dat van tijd tot tijd kan worden gewijzigd of bijgewerkt, is opgenomen in en maakt deel uit van deze algemene voorwaarden.

7. Uw account(s) en wachtwoord(en)

A.De verantwoordelijkheid voor het veilig en vertrouwelijk houden van wachtwoorden en gebruikers-ID’s die StockPilot u kan verstrekken om toegang te krijgen tot de Service, ligt uitsluitend bij u en de functionarissen, werknemers, vertegenwoordigers en agenten van u die hiermee zijn belast. Als u zich bewust wordt van ongeautoriseerde toegang tot uw account(s), of enig misbruik van uw wachtwoord(en) en gebruikers-ID(‘s), moet u het proces activeren om uw account(s) uit te schakelen en/of opnieuw geef zo snel mogelijk nieuwe wachtwoord(en) of gebruikers-ID(‘s) uit.
B.U stemt ermee in dat u als enige verantwoordelijk bent voor het handelen en nalaten van de persoon (personen) die u aanwijst als gebruiker(s) of beheerder(s) van uw account(s) voor de Service. U stemt er ook mee in dat StockPilot instructies en verzoeken mag accepteren van en communiceren met dergelijke perso(o)n(en) totdat en tenzij StockPilot een melding ontvangt dat deze perso(o)n(en) niet langer uw gebruiker(s) of beheerder(s) zijn en dergelijke instructies, verzoeken en communicatie zijn geldig en juridisch bindend voor u. Bovendien bent u verantwoordelijk voor elk gebruik van uw account(s) door personen die in het bezit zijn van uw gebruikers-ID(‘s) of wachtwoord(en).

8. Uw vergoeding ten gunste van StockPilot

Als StockPilot en/of een van hun gelieerde ondernemingen (gezamenlijk de “Gevrijwaarde partijen”) enige actie ondernemen om een van de Algemene voorwaarden af te dwingen, stemt u ermee in de Gevrijwaarde, hun gelieerde ondernemingen en hun respectievelijke functionarissen, directeuren, werknemers schadeloos te stellen en te vrijwaren. en agenten van en tegen alle claims, verliezen, kosten, uitgaven, rechtszaken of eisen, inclusief redelijke juridische en boekhoudkundige kosten, die voortvloeien uit en verband houden met uw gebruik van de Service, en alle schendingen door u van deze Voorwaarden.

9. Service Level Agreement

De bij deze Algemene Voorwaarden gevoegde Service Level Agreement is opgenomen in en maakt deel uit van deze Algemene Voorwaarden. Geen garanties

Tenzij hierin uitdrukkelijk vermeld, voor zover toegestaan door de wet, geeft StockPilot geen enkele garantie of verklaring van welke aard dan ook met betrekking tot haar website, de service, de producten of diensten die beschikbaar zijn op deze website en/of alle materialen die op deze website worden aangeboden, die allemaal worden geleverd op een “as is where is”-basis. StockPilot biedt geen garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid, actualiteit of betrouwbaarheid van de inhoud of gegevens die op de service of deze website worden gevonden. StockPilot doet uitdrukkelijk afstand van alle garanties en voorwaarden met betrekking tot de service, inclusief alle impliciete garanties met betrekking tot verkoopbaarheid, bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor een algemeen of bijzonder doel en niet-inbreuk op eigendomsrechten, en die voortvloeien uit de wet of anderszins in wet of uit een handelswijze of handelsgebruik voor zover toegestaan door de wetten van de Republiek Den Haag.

StockPilot garandeert niet dat de dienst, deze website, de servers of enige e-mail die door StockPilot wordt verzonden, vrij is van virussen of andere schadelijke componenten.

Voor alle duidelijkheid: StockPilot garandeert niet de effectiviteit van de service.

StockPilot neemt geen verantwoordelijkheid voor de veiligheid, vertrouwelijkheid of privacy van de communicatie en/of gegevens die via internet worden verzonden en garandeert niet (en sluit uitdrukkelijk alle uitdrukkelijke of impliciete garanties uit) dat de service zonder fouten, vertragingen, onderbrekingen, fout of verlies van inhoud, gegevens of informatie. Bovendien is StockPilot niet aansprakelijk voor compatibiliteitsproblemen met betrekking tot computers, applicaties of andere software van klanten op computers die de service gebruiken.

10. Beperking van aansprakelijkheid

Voor zover toegestaan door de wet, is StockPilot in geen geval aansprakelijk voor enig letsel, verlies, claim, schade of enige speciale, voorbeeldige, punitieve, indirecte, incidentele of gevolgschade van welke aard dan ook of voor gederfde winst of gemiste besparingen, hetzij gebaseerd op contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid),

Eigen vermogen, strikte aansprakelijkheid, statuut of anderszins, die voortvloeit uit of op enigerlei wijze inhoud die hierin wordt gevonden, (ii) een storing of vertraging (inclusief, maar niet beperkt tot het gebruik van of het onvermogen om een onderdeel van de service of deze site te gebruiken), of (iii) de prestatie of niet-nakoming door StockPilot, zelfs als de StockPilot op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van schade aan dergelijke partijen of enige andere partij.

Indien, niettegenstaande het voorgaande, StockPilot aansprakelijk mocht worden bevonden voor enig verlies of schade die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met een van de hierboven beschreven functies of gebruiken van deze site, de Service of de inhoud ervan, voor zover toegestaan volgens de wet zal de gecombineerde totale aansprakelijkheid van StockPilot in geen geval hoger zijn dan de waarde van het maandelijkse abonnement voor de Service dat door u is betaald of S$ 1.000,00, welke van beide lager is. Verder wordt de aansprakelijkheid van StockPilot jegens u op grond van contract, onrechtmatige daad, nalatigheid, strikte aansprakelijkheid, krachtens de wet of anderszins verminderd voor zover u heeft bijgedragen aan het verlies of de schade.

12. Algemene bepalingen

Op deze Algemene Voorwaarden is het recht van de Republiek Den Haag van toepassing. De toepassing van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. De partijen komen overeen zich te onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van de Republiek Den Haag. U mag uw rechten hieronder niet overdragen aan derden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van StockPilot. Er bestaat geen joint venture, partnerschap, dienstverband of agentuurrelatie tussen u en StockPilot. Een persoon die geen partij is bij deze Overeenkomst heeft geen rechten op grond van de Contracts (Rights of Third Parties) Act (Cap. 53B) van Den Haag om enige voorwaarde van deze Overeenkomst af te dwingen. Als een bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt bevonden door een rechtbank in Den Haag, blijven de overige bepalingen geldig en afdwingbaar, en worden de niet-afdwingbare bepalingen geacht gewijzigd te zijn voor zover nodig om ze afdwingbaar te maken. Deze Algemene voorwaarden vormen de volledige afspraak en overeenkomst tussen StockPilot en u en vervangen alle eerdere afspraken en/of overeenkomsten tussen de partijen met betrekking tot de Service. Geen enkele beweerde verklaring van afstand door StockPilot van een van zijn rechten onder of onder enige toepasselijke wet- of regelgeving is geldig tenzij schriftelijk gedaan door een bevoegde vertegenwoordiger van StockPilot. Geen enkele wijziging, wijziging of wijziging van enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden is geldig tenzij schriftelijk vastgelegd en wederzijds overeengekomen door de partijen.

Bedankt dat je de tijd hebt genomen om onze Algemene voorwaarden te begrijpen.

stockpilot-logo-white© – Alle rechten voorbehouden

Bedrijf

Abonneer

en blijf op de hoogte van alle updates en speciale aanbiedingen

Volg ons